1.
Đoàn Đặng V, Huy Đỗ Q, Huệ N Đức, Trí TM. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ỐNG VI CHIẾT PHA RẮN MAO QUẢN HỞ. Vietnam J. Sci. Technol. [Internet]. 2012 Aug. 8 [cited 2021 Oct. 17];49(2). Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/1848