Cát Hồ, Nguyễn, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Văn Long, and Lê Ngọc Hưng. “QUAN HỆ CÚ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA TRONG XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP LẤY QUYẾT ĐỊNH ĐA TIÊU CHUẦN”. Vietnam Journal of Science and Technology 50, no. 2 (April 6, 2017): 133. Accessed December 1, 2021. https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/9482.