Dung, Trần Thị Ngọc, Nguyễn Hoài Châu, Đào Trọng Hiền, Nguyễn Thúy Phượng, Ngô Quốc Bưu, and Nguyễn Gia Tiến. “NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA BĂNG NANO BẠC LÊN QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG BỎNG”. Vietnam Journal of Science and Technology 49, no. 3 (August 8, 2012). Accessed January 25, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/1864.