Hoàng, Thái, Nguyễn Vũ Giang, and Nguyễn Thúy Chinh. “NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYPROPYLEN VÀ TRO BAY Ở TRẠNG THÁI NÓNG CHẢY”. Vietnam Journal of Science and Technology 49, no. 3 (August 8, 2012). Accessed January 25, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/1863.