Anh, Dương Tuấn, and Hoàng Minh. “TỔNG QUÁT VỀ ĐẶC TÍNH HÓA LUỒNG LƯU LƯỢNG IP”. Vietnam Journal of Science and Technology 49, no. 3 (August 8, 2012). Accessed January 25, 2022. https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/1856.