Hường, Nguyễn Thúy, Ngô Tiến Hiển, Nguyễn Minh Thu, Khuất Thị Thủy, Đàm Lam Thanh, and Trần Thị Châu. “TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM MỐC ASPERGILLUS Sp CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP GLUCOOXYDAZA CAO”. Vietnam Journal of Science and Technology 49, no. 2 (August 8, 2012). Accessed October 17, 2021. https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/1851.