Công, T. Đức, T. V. Thắng, N. V. Khôi, T. T. Như Mai, and H. D. Thanh. “ẢNH HƯỞNG CỦA HEMA ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ TÍNH NHẠY NHIỆT CỦA POLY(NIPAM-CO-HEMA)”. Vietnam Journal of Science and Technology, vol. 52, no. 2, Mar. 2014, p. 195, doi:10.15625/0866-708X/52/2/3400.