Hiền, N. T. T., T. V. Nhân, N. Đức Cự, and N. T. T. Hương. “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN NƯỚC NUÔI GIỐNG CÁ BIỂN QUY MÔ SẢN XUẤT”. Vietnam Journal of Science and Technology, vol. 49, no. 3, Aug. 2012, doi:10.15625/0866-708X/49/3/1867.