Hoàng, T., N. V. Giang, and N. T. Chinh. “NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYPROPYLEN VÀ TRO BAY Ở TRẠNG THÁI NÓNG CHẢY”. Vietnam Journal of Science and Technology, vol. 49, no. 3, Aug. 2012, doi:10.15625/0866-708X/49/3/1863.