Thoa, H. T., Đoàn T. M. Hương, P. V. Cường, M. Litaudon, N. V. Hùng, and C. V. Minh. “CÁC TRITERPEN TỪ THÂN CÂY BA SOI HỌ THẦU DẦU (EUPHORBIACEAE)”. Vietnam Journal of Science and Technology, vol. 49, no. 3, Aug. 2012, doi:10.15625/0866-708X/49/3/1862.