Anh, D. T., and H. Minh. “TỔNG QUÁT VỀ ĐẶC TÍNH HÓA LUỒNG LƯU LƯỢNG IP”. Vietnam Journal of Science and Technology, vol. 49, no. 3, Aug. 2012, doi:10.15625/0866-708X/49/3/1856.