Đoàn, Đặng V., Đỗ Q. Huy, N. Đức Huệ, and T. M. Trí. “NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ỐNG VI CHIẾT PHA RẮN MAO QUẢN HỞ”. Vietnam Journal of Science and Technology, vol. 49, no. 2, Aug. 2012, doi:10.15625/0866-708X/49/2/1848.