[1]
N. Hồng Thái, “SAI SỐ ĐỊNH VỊ VÀ ĐỊNH HƯỚNG TRỤC DỤNG CỤ ẢNH HƯỞNG BỞI SAI SỐ TRỤC QUAY CỦA MÁY PHAY CNC 5 TRỤC KIỂU TTR-TR”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 51, no. 2, p. 249, Apr. 2017.