[1]
Đặng Thị Thanh Lê, L. Hữu Thiềng, and V. Thị Thủy, “TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM (Tb, Dy, Ho, Er, Tm) VỚI DL-ALANIN”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 51, no. 2, p. 201, Apr. 2017.