[1]
Đinh Thị Ngọc Mai, L. Thị Thơm, N. Cẩm Hà, B. Đình Lãm, H. Lan Anh, and Đặng Diễm Hồng, “NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DIESEL SINH HỌC CHẤT LƯỢNG CAO TỪ VI TẢO BIỂN TETRASELMIS SP”., Vietnam J. Sci. Technol., vol. 51, no. 2, p. 185, Apr. 2017.