[1]
T. Liên Hà and N. Thị Ngọc Ngà, “TÁCH DÒNG VÀ BIỂU HIỆN GENE MÃ HÓA ENZYME XYLANASE TỪ NẤM MỐC Aspergillus niger C1 VÀO E. coli BL21”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 51, no. 1, p. 73, Apr. 2017.