[1]
N. T. Hải, P. H. Ban, H. D. Trung, and N. N. Thìn, “CÂY THUỐC ĐƯỢC ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THÁI SỬ DỤNG CHỮA GÃY XƯƠNG VÀ BONG GÂN, SAI KHỚP TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HOẠT, HUYỆN QUẾ PHONG TỈNH NGHỆ AN”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 52, no. 4, pp. 491–496, Aug. 2014.