[1]
L. Đức Giang and L. T. Thu Hiệp, “Nghiên cứu phản ứng của cao su thiên nhiên lỏng epoxy hóa với ancol isoamylic”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 52, no. 4, pp. 473–479, Jan. 2015.