[1]
T. Đức Công, T. V. Thắng, N. V. Khôi, T. T. Như Mai, and H. D. Thanh, “ẢNH HƯỞNG CỦA HEMA ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ TÍNH NHẠY NHIỆT CỦA POLY(NIPAM-CO-HEMA)”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 52, no. 2, p. 195, Mar. 2014.