[1]
T. Đức Trung, B. H. Lê, and T. M. Thúy, “ỨNG DỤNG NGUYÊN LÝ CỰC ĐẠI PONTRYAGIN TRONG TỐI ƯU TẦN SỐ DAO ĐỘNG TỰ DO CỦA TRỤC CHỊU XOẮN”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 52, no. 3, pp. 289–298, Jul. 2014.