[1]
N. M. Khai, P. Q. Dũng, N. V. Nhờ, and H. Đắc Lộc, “GIẢM GAI ĐIỆN ÁP TRÊN THANH CÁI DC VÀ TĂNG HỆ SỐ TĂNG ÁP TRONG BIẾN TẦN MÁY BIẾN ÁP NGUỒN-Z”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 52, no. 6, pp. 803–814, Jan. 2015.