[1]
H. Đình Trung, L. T. Sơn, and V. T. P. Anh, “DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI ẤU TRÙNG CÁNH LÔNG (TRICHOPTERA) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 49, no. 3, Aug. 2012.