[1]
T. Hoàng, N. V. Giang, and N. T. Chinh, “NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYPROPYLEN VÀ TRO BAY Ở TRẠNG THÁI NÓNG CHẢY”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 49, no. 3, Aug. 2012.