[1]
H. T. Thoa, Đoàn T. M. Hương, P. V. Cường, M. Litaudon, N. V. Hùng, and C. V. Minh, “CÁC TRITERPEN TỪ THÂN CÂY BA SOI HỌ THẦU DẦU (EUPHORBIACEAE)”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 49, no. 3, Aug. 2012.