[1]
D. T. Anh and H. Minh, “TỔNG QUÁT VỀ ĐẶC TÍNH HÓA LUỒNG LƯU LƯỢNG IP”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 49, no. 3, Aug. 2012.