[1]
N. T. Hường, N. T. Hiển, N. M. Thu, K. T. Thủy, Đàm L. Thanh, and T. T. Châu, “TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM MỐC ASPERGILLUS sp CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP GLUCOOXYDAZA CAO”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 49, no. 2, Aug. 2012.