[1]
T. T. Hạnh, N. Q. Hiến, and H. T. Huy, “GHÉP ACRYLONITRIL LÊN CHITIN BẰNG KĨ THUẬT BỨC XẠ ĐỂ HẤP PHỤ KIM LOẠI NẶNG ĐỘC (As(V), Cd 2+)”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 49, no. 2, Aug. 2012.