[1]
T. chí Khoa học và Công nghệ, “Mục lục”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 47, no. 3, Jul. 2012.