Công, T. Đức, Thắng, T. V., Khôi, N. V., Như Mai, T. T. and Thanh, H. D. (2014) “ẢNH HƯỞNG CỦA HEMA ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ TÍNH NHẠY NHIỆT CỦA POLY(NIPAM-CO-HEMA)”, Vietnam Journal of Science and Technology, 52(2), p. 195. doi: 10.15625/0866-708X/52/2/3400.