Đa, H. V. and Sơn, T. Đình (2012) “DAO ĐỘNG TỰ CHẤN CỦA BẢN MỎNG CHỮ NHẬT TRÊN NỀN ĐÀN HỒI HAI HỆ SỐ NỀN”, Vietnam Journal of Science and Technology, 49(3). doi: 10.15625/0866-708X/49/3/1870.