Hoàng, T., Giang, N. V. and Chinh, N. T. (2012) “NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYPROPYLEN VÀ TRO BAY Ở TRẠNG THÁI NÓNG CHẢY”, Vietnam Journal of Science and Technology, 49(3). doi: 10.15625/0866-708X/49/3/1863.