Anh, D. T. and Minh, H. (2012) “TỔNG QUÁT VỀ ĐẶC TÍNH HÓA LUỒNG LƯU LƯỢNG IP”, Vietnam Journal of Science and Technology, 49(3). doi: 10.15625/0866-708X/49/3/1856.