Châu, N. H. and Hà, N. V. (2012) “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DUNG DỊCH HOẠT HÓA ĐIỆN HÓA ANOLIT ĐỂ KHỬ TRÙNG THÂN THỊT GÀ TRÊN DÂY CHUYỂN GIẾT MỔ CÔNG NGHIỆP”, Vietnam Journal of Science and Technology, 48(1). doi: 10.15625/0866-708X/48/1/1091.