Công, Trịnh Đức, Trần Vũ Thắng, Nguyễn Văn Khôi, Trần Thị Như Mai, and Hoàng Dương Thanh. 2014. “ẢNH HƯỞNG CỦA HEMA ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ TÍNH NHẠY NHIỆT CỦA POLY(NIPAM-CO-HEMA)”. Vietnam Journal of Science and Technology 52 (2):195. https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/2/3400.