Đa, Hoàng Văn, and Trần Đình Sơn. 2012. “DAO ĐỘNG TỰ CHẤN CỦA BẢN MỎNG CHỮ NHẬT TRÊN NỀN ĐÀN HỒI HAI HỆ SỐ NỀN”. Vietnam Journal of Science and Technology 49 (3). https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/3/1870.