Anh, Dương Tuấn, and Hoàng Minh. 2012. “TỔNG QUÁT VỀ ĐẶC TÍNH HÓA LUỒNG LƯU LƯỢNG IP”. Vietnam Journal of Science and Technology 49 (3). https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/3/1856.