CÁT HỒ, N.; THANH THỦY, N.; VĂN LONG, N.; NGỌC HƯNG, L. QUAN HỆ CÚ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA TRONG XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP LẤY QUYẾT ĐỊNH ĐA TIÊU CHUẦN. Vietnam Journal of Science and Technology, [S. l.], v. 50, n. 2, p. 133, 2017. DOI: 10.15625/0866-708X/50/2/9482. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/9482. Acesso em: 28 nov. 2021.