ĐA, H. V.; SƠN, T. Đình. DAO ĐỘNG TỰ CHẤN CỦA BẢN MỎNG CHỮ NHẬT TRÊN NỀN ĐÀN HỒI HAI HỆ SỐ NỀN. Vietnam Journal of Science and Technology, [S. l.], v. 49, n. 3, 2012. DOI: 10.15625/0866-708X/49/3/1870. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/1870. Acesso em: 25 jan. 2022.