HOÀNG, T.; GIANG, N. V.; CHINH, N. T. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYPROPYLEN VÀ TRO BAY Ở TRẠNG THÁI NÓNG CHẢY. Vietnam Journal of Science and Technology, [S. l.], v. 49, n. 3, 2012. DOI: 10.15625/0866-708X/49/3/1863. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/1863. Acesso em: 25 jan. 2022.