Công, T. Đức, Thắng, T. V., Khôi, N. V., Như Mai, T. T., & Thanh, H. D. (2014). ẢNH HƯỞNG CỦA HEMA ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ TÍNH NHẠY NHIỆT CỦA POLY(NIPAM-CO-HEMA). Vietnam Journal of Science and Technology, 52(2), 195. https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/2/3400