Trung, H. Đình, Sơn, L. T., & Anh, V. T. P. (2012). DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI ẤU TRÙNG CÁNH LÔNG (TRICHOPTERA) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Vietnam Journal of Science and Technology, 49(3). https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/3/1869