Anh, D. T., & Minh, H. (2012). TỔNG QUÁT VỀ ĐẶC TÍNH HÓA LUỒNG LƯU LƯỢNG IP. Vietnam Journal of Science and Technology, 49(3). https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/3/1856