Hường, N. T., Hiển, N. T., Thu, N. M., Thủy, K. T., Thanh, Đàm L., & Châu, T. T. (2012). TUYỂN CHỌN CHỦNG NẤM MỐC ASPERGILLUS sp CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP GLUCOOXYDAZA CAO. Vietnam Journal of Science and Technology, 49(2). https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/2/1851