(1)
Cát Hồ, N.; Thanh Thủy, N.; Văn Long, N.; Ngọc Hưng, L. QUAN HỆ CÚ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA TRONG XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP LẤY QUYẾT ĐỊNH ĐA TIÊU CHUẦN. Vietnam J. Sci. Technol. 2017, 50, 133.