(1)
Trường, N. D.; Quý, L. M. XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƯNG ĐÀN HỒI CỦA TẤM VÀ ỐNG VẬT LIỆU CẤU TRÚC NA NÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN NGUYÊN TỬ. Vietnam J. Sci. Technol. 2015, 53, 254.