(1)
Công, T. Đức; Thắng, T. V.; Khôi, N. V.; Như Mai, T. T.; Thanh, H. D. ẢNH HƯỞNG CỦA HEMA ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ TÍNH NHẠY NHIỆT CỦA POLY(NIPAM-CO-HEMA). Vietnam J. Sci. Technol. 2014, 52, 195.