(1)
Trung, H. Đình; Sơn, L. T.; Anh, V. T. P. DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI ẤU TRÙNG CÁNH LÔNG (TRICHOPTERA) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Vietnam J. Sci. Technol. 2012, 49.