(1)
Hiền, N. T. T.; Nhân, T. V.; Cự, N. Đức; Hương, N. T. T. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN NƯỚC NUÔI GIỐNG CÁ BIỂN QUY MÔ SẢN XUẤT. Vietnam J. Sci. Technol. 2012, 49.