(1)
Dung, T. T. N.; Châu, N. H.; Hiền, Đào T.; Phượng, N. T.; Bưu, N. Q.; Tiến, N. G. NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA BĂNG NANO BẠC LÊN QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG BỎNG. Vietnam J. Sci. Technol. 2012, 49.