(1)
Hoàng, T.; Giang, N. V.; Chinh, N. T. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYPROPYLEN VÀ TRO BAY Ở TRẠNG THÁI NÓNG CHẢY. Vietnam J. Sci. Technol. 2012, 49.